Επιστροφή σε ΙΚΑ

Πως προϋπολογίζονται τα ένσημα του ΙΚΑ

Εφόσον μιλάμε για κατοικίες (για επαγγελματικά ή άλλα είδη κατασκευών ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές):

Για τις κλασσικές κατασκευές τα ένσημα προϋπολογίζονται με βάση τις επιφάνειες (σε μ2) της οικοδομής σας, πολλαπλασιαζόμενες με τους παρακάτω συντελεστές:

Πίνακας 1
Ελεύθερος χώρος PILOTIS: 0,62

Υπόγ. Βοηθ. χώροι: 0,80

Στεγ. ισόγειοι χώροι στάθμευσης: 0,59

Υμιυπαίθριοι χώροι: 1,03

Πισίνες: 0,89

Ακάλυπτος χώρος: 0,06

Λοιπές επιφάνειες ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: 1,35

Για πολλούς τύπους προκατασκευής τα δεδομένα αλλάζουν προς το “οικονομικότερο” με τη χρήση του πίνακα 2. Καθώς μεγάλο μέρος της κατασκευής γίνεται σε κάποιο εργοστάσιο, όπου οι εργαζόμενοι παίρνουν τις ασφαλιστικές καλύψεις τους από τον άμεσο εργοδότη τους (την εταιρία που έχει το εργοστάσιο), έχουμε το παρακάτω:

Πίνακας 2
Ελεύθερος χώρος PILOTIS: 0,15

Υπόγ. Βοηθ. χώροι: 0,81

Στεγ. ισόγειοι χώροι στάθμευσης: 0,15

Υμιυπαίθριοι χώροι: 0,39

Πισίνες: 0,83

Ακάλυπτος χώρος: 0,06

Λοιπές επιφάνειες ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: 0,54

Σε αμφότερες τις παραπάνω δεν έχετε παρά να πολλαπλασιάσετε τους παραπάνω συντελεστές με τα αντίστοιχα τετραγωνικά για να παράγετε τα ένσημα του ΙΚΑ που -κατ’ ελάχιστον- θα πρέπει να καταβάλετε στο ΙΚΑ μέχρι την αποπεράτωση της οικοδομής σας.

Ας κάνουμε ένα παράδειγμα: Έχουμε οικόπεδο 500μ2 με σ.δ.=0,5 και σ.κ.=0,25, όπου θα ανεγείρουμε 2 επίπεδα από 125μ2 και επιπλέον 50μ2 ημιυπαίθριους χώρους, και ένα υπόγειο 100μ2. Δεν θα κάνουμε pilotis ούτε πισίνα.  Το γκαράζ θα είναι στο υπόγειο. Η κατασκευή μας θα είναι κλασσική κι όχι προκατασκευή. Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές του Πίνακα 1.

Άρα θα έχουμε: 0,8Χ100 (Υπόγειο)  +  1,03Χ50 (Ημιυπαίθριοι)  +  0,06Χ375 (Ακάλυπτοι=500-125)  +  1,35Χ250 (Κυρίοι χώροι=125+125) = 492 ένσημα.

Η ακριβής τιμή του κάθε ενσήμου θα εξαρτηθεί από τέσσερις παράγοντες:

α. οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου, δηλ. αν είναι παντρεμένος ή όχι,

β. βαθμό εξειδίκευσης του εργαζόμενου, δηλ. αν είναι τεχνίτης, βοηθός ή ανειδίκευτος,

γ. αρχαιότητα του εργαζόμενου, δηλ. πόσες 3ετίες έχει συγκεντρώσει

και

δ. τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα γίνει η υποβολή της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση). Θα συμπληρώνετε μία για κάθε μήνα που έγιναν εργασίες στην οικοδομή σας. Τα ποσά των εισφορών αλλάζουν μία φορά το χρόνο (περίπου). Άρα μπορεί να πληρώσετε άλλα για έναν εργαζόμενο που είναι τεχνίτης, ανύπαντρος με 2 τριετίας στην αρχή του 2010 κι άλλα για τον ίδιο εργαζόμενο, στην αρχή του 2011.

Ρίξτε μια ματιά στον σχετιό Πίνακα.

Ολοκληρώνοντας το παράδειγμά μας, για προϋπολογιστικούς σκοπούς -θα έλεγα- να βάλετε 60ε για κάθε ένσημο. Δηλ.: 492ένσημα Χ 60ε/ένσημο = 29.490ε.

Διαβάστε τη συνέχεια: Πότε ακριβώς θα πρέπει να τα πληρώσω?